การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี

Authors

  • สวัสดิ์ เฉิดฉิ้ม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม
  • สมกมล ภัทรกิจโสภณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม
  • ศิรินภา ขาวผ่องอำไพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม

Keywords:

พัฒนารูปแบบ, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ลุ่มน้ำนครชัยศรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 2) ศึกษารูปแบบการจัดการ 3) เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย 1) ผู้อาวุโสในท้องถิ่น 20 คน  2) เจ้าของกิจการร้านค้า 15 คน 3) ผู้ให้ข้อมูลนอกชุมชน 85 คน ผลการวิจัยพบว่าแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์มีหลายแหล่งที่มีศักยภาพในการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริบทด้านพื้นที่และชุมชน ด้านวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และด้านการบริหารจัดการของท้องถิ่น รูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับ 1 วันไปยังสถานที่ต่าง ๆ มีเรือ   หางยาวที่สามารถนั่งได้ลำละ 4-6 คน คิดค่าบริการเหมาลำ 350 บาท และค่าชม คนละ 70 บาท     การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี 3 แบบ คือ 1) แบบท่องเที่ยว 1 วันโดยล่องเรือชมจุดต่างๆ 7 จุด ใช้เวลาชมประมาณ 3.5 ชม. ค่าใช้จ่ายคนละ 140 บาท 2) แบบท่องเที่ยวพักค้างแรม โดยล่องเรือชมจุดต่างๆ และพักค้างแรมที่โฮมสเตย์ริมคลองมหาสวัสดิ์ ค่าใช้จ่ายคนละ 640 บาท 3) แบบท่องเที่ยวทางจักรยาน โดยปั่นจักรยานชมจุดต่างๆ สองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ใช้เวลาเที่ยวชม 1 วัน ค่าใช้จ่ายคนละ 70 บาท

Downloads

How to Cite

เฉิดฉิ้ม ส., ภัทรกิจโสภณ ส., & ขาวผ่องอำไพ ศ. (2016). การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 125–132. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56555

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)