การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1

Authors

  • สุวิมล พิชญไพบูลย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ
  • วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ
  • อารี ลาภวงศ์ราษฎร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ
  • อำไพ แสนหมื่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ

Keywords:

การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ชุมชนสวนหลวง 1

Abstract

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และจุดแข็งของชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และเพื่อหาแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการวิจัยผสมวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนสวนหลวง 1 มีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการเพราะมีคณะกรรมการชุมชนที่มีเอกภาพ มีการทำงานเป็นทีม มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน กอร์ปกับหลักศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมความรักความสามัคคีต่อกัน นอกจากนี้ ลักษณะทางกายภาพภายในชุมชนก็มีความพร้อมในการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ชุมชนเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น และสามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ประเด็นสำคัญที่สุดที่ทำให้ชุมชนมีจุดเด่นเฉพาะด้าน คือ อาหารดั้งเดิมของชาวมุสลิมซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณที่พบว่าสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในชุมชนมากที่สุด 5 อันดับ คือ อาหาร สภาพแวดล้อม ความสะอาด ความร่มรื่น สินค้า เอกลักษณ์ของมุสลิม และอัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชน

Downloads

How to Cite

พิชญไพบูลย์ ส., คงรัตนประเสริฐ ว., ลาภวงศ์ราษฎร์ อ., & แสนหมื่น อ. (2016). การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 115–124. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56554

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)