การจัดการสุขภาพสำหรับประชาชนภาวะอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Authors

  • วิปัศย์กร คล้ายเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

Keywords:

การจัดการสุขภาพ, อุทกภัย

Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ 1) ศึกษาปัญหาสุขภาพและความต้องการในการจัดการสุขภาพในภาวะอุทกภัย 2) ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพในระหว่างเกิดอุทกภัยของชุมชนวัดนกกระจาบ ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ผลวิจัยพบว่าปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่คือ โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดงและโรคผิวหนังตามลำดับ สำหรับความต้องการของชุมชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย คือ ต้องการน้ำสะอาดและยารักษาโรคที่มากับภาวะอุทกภัย ได้แก่ ยารักษาโรคตาแดงและยารักษาน้ำกัดเท้า ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาพประกอบด้วย 1) การจัดการเตรียมอาหารแห้งที่จำเป็นก่อนเกิดเหตุอุทกภัยและปลูกผักสวนครัวไว้บริเวณชานบ้านรวมทั้งรับประทานสัตว์น้ำ 2) จัดกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีความหลากหลาย 3) การจัดการพฤติกรรมเสี่ยงอันเนื่องมาจากอุทกภัยน้ำท่วมรวมทั้งภัยจากสัตว์มีพิษ 4) การจัดการความเครียด 5) การใช้บริการทางสุขภาพ

Downloads

How to Cite

คล้ายเกตุ ว. (2016). การจัดการสุขภาพสำหรับประชาชนภาวะอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 104–114. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56499

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)