ความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของปะการัง บริเวณหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Authors

  • อุทัย คูหาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
  • มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
  • กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

Keywords:

ปะการัง, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความชุกชุมสัมพัทธ์, เกาะสมุย

Abstract

เกาะสมุยมีปริมาณตะกอนจากน้ำเสียและแม่น้ำไหลลงสู่แนวปะการังรอบเกาะปริมาณมาก ทำให้แนวปะการังรอบเกาะลดจำนวนลงอย่างน่าเป็นห่วง โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษา: 1) หาจำนวนชนิดและความชุกชุมสัมพัทธ์ของปะการัง 2) ฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณหาดแม่น้ำเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาพบปะการังทั้งหมด 15 ชนิด ที่บริเวณหาดแม่น้ำ และที่พบมากที่สุด คือ ปะการังดอกเห็ด (Fungia fungites) ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังเขากวางเกล็ดซ้อน (Acropora millepora) ค่าดัชนีความหลากหลายแชนนอน-ไวเนอร์ (Shannon-Wiener index) เท่ากับ 1.996 ซึ่งถือว่ามีค่าความหลากหลายปานกลาง สำหรับการฟื้นฟูปะการังโดยการใช้วิธีนำมาอนุบาลบนแผงเป็นเวลา 4 เดือน พบว่าปะการังที่มีการเจริญเติบโตทั้งความกว้างและความยาวเพิ่มขึ้นมีจำนวน 3 ชนิด คือ P. lutea, F. veroni และ F. fungites ปะการังที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดทั้งความกว้างและความยาว คือ A. millepora โดยเฉลี่ยประมาณ 1.28 เซนติเมตรต่อเดือน

Downloads

How to Cite

คูหาพงศ์ อ., เจริญสุธาสินี ม., & เจริญสุธาสินี ก. (2016). ความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของปะการัง บริเวณหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 54–62. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56492

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)