ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

Authors

  • พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ศิลปชัย เสนารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

แมลงปั่นใย, ความหลากหลายของชนิด, การกระจาย

Abstract

การศึกษาความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยเก็บตัวอย่างในสังคมพืชที่แตกต่างกันระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงกันยายน 2556 พบแมลงปั่นใย  4 ชนิด และ 1 รูปแบบสัณฐานที่จัดอยู่ใน 5 สกุล และ 3 วงศ์ คือ วงศ์ Oligotomidae (Aposthonia borneensis, Eosembia auripecta, Oligotoma saundersii), วงศ์ Teratembiidae (Dachtylembia siamensis) และ วงศ์ Ptilocerembiidae (Ptilocerembia sp.1) ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างแมลงปั่นใยกับถิ่นอาศัยและระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1) E. auripecta กระจายในหลายสังคมพืชที่มีความสูง ไม่เกิน 800 เมตร; กลุ่มที่ 2) A. borneensis, O. saundersii (2 ชนิดนี้พบเฉพาะในพื้นที่ชุมชน), Ptilocerembia sp.1 (พบเฉพาะในพื้นที่ป่าธรรมชาติ) ทั้งหมดนี้พบในพื้นที่สูงไม่เกิน 800 เมตร; กลุ่มที่ 3) D. siamensis พบในป่าดิบเขามีความสูงมากกว่า 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ข้อมูลพื้นฐานนี้มีประโยชน์สำหรับใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาพป่าและใช้เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

 

Downloads

How to Cite

พูลประเสริฐ พ., & เสนารัตน์ ศ. (2016). ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 38–44. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56489

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)