การศึกษาป่าสาคูและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Authors

  • สุริยะ จันทร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • สุมาลี เลี่ยมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • โสภนา วงศ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • มัณฑกา วีระพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • ดำรงพันธ์ ใจห้าววีระพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • วิชิต จรุงสุจริตกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • ปิยะ เพชรสงค์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
  • วรรณิณี จันทร์แก้ว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
  • มลิมาศ จริยพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Keywords:

ป่าสาคู, จังหวัดนครศรีธรรมราช, ปลาน้ำจืด, คุณภาพน้ำ, แพลงก์ตอนพืช

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าสาคู ความหลากหลายของชนิดปลาและแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้ใบสาคูผลิตเป็นตับจากมุงหลังคา ใช้ลำต้นมาบดเป็นอาหารสัตว์และเลี้ยงด้วงสาคู ทรัพยากรนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 18,000 บาทต่อไร่ต่อปี ในระบบนิเวศป่าสาคูพบปลาน้ำจืด 9 อันดับ 24 วงศ์ และ74 ชนิด โครงสร้างประชากรปลาพบมากที่สุดในอันดับ Cypriniformes (กลุ่มปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสร้อย) รวม 37 ชนิด รองลงมา คือ อันดับย่อย Anabantoidei (กลุ่มปลากัด ปลาหมอ ปลากระดี่ ) รวม 16 ชนิด และอันดับ Siluriformes (กลุ่มปลาดุก ปลากด ปลาแขยง) รวม 15 ชนิด  และพบว่ามีแพลงก์ตอนพืช      3 ดิวิชั่น จำนวนประมาณ 21-32 สกุล และ 22-28 สกุล ในฤดูร้อนและฤดูฝน ตามลำดับ โดยกลุ่มเด่น    ทั้ง 2 ฤดู คือ วงศ์ Euglenaceae สำหรับดัชนีความหลากหลายในฤดูร้อนและฤดูฝนมีค่า 2.13-2.85 และ 2.1-2.68 ตามลำดับ การประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่ป่าสาคูโดยใช้แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นตาม AARL-PP score และจัดตามระดับความมากน้อยของสารอาหารโดยใช้วิธี AARL-PC score พบว่า    น้ำในพื้นที่ป่าสาคูส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางจนถึงสูง อย่างไรก็ตามแหล่งน้ำในป่าสาคูมีความเหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำ

Downloads

How to Cite

จันทร์แก้ว ส., เลี่ยมทอง ส., วงศ์ทอง โ., วีระพงษ์ ม., ใจห้าววีระพงษ์ ด., จรุงสุจริตกุล ว., เพชรสงค์ ป., จันทร์แก้ว ว., & จริยพงศ์ ม. (2016). การศึกษาป่าสาคูและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 23–37. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56488

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)