ความวิตกกังวลในการอานภาษาอังกฤษและความวิตกกังวลในการเรียนภาษา โดยใชคอมพิวเตอรในการเรียนแบบผสมผสาน

Authors

  • โศภณิศ โนอินทร

Keywords:

ความวิตกกังวลในการอาน ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาโดยใชคอมพิวเตอรในการ, เรียนแบบผสมผสาน, การเรียนแบบผสมผสาน, การรับรู

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความวิตกกังวลในการอานภาษาอังกฤษ และความวิตก กังวลในการเรียนภาษาโดยใชคอมพิวเตอรในการเรียนแบบผสมผสาน กลุมเปาหมายคือนิสิตสาขาวิชา ชีววิทยา ซึ่งเคยผานการเรียนในรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จํานวน 75 คน รูปแบบการ วิจัยนี้เปนการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามความวิตกกังวลในการ อานภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความวิตกกังวลในการเรียนภาษาโดยใชคอมพิวเตอร และแบบ สัมภาษณจากการสนทนากลุม ผลการวิจัยพบวานิสิตมีความวิตกกังวลในการอานภาษาอังกฤษในระดับ ปานกลางดวยคาเฉลี่ย 3.47 และนิสิตยังมีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาโดยใชคอมพิวเตอรในการ เรียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลางดวยคาเฉลี่ย 2.63 อีกดวย นอกจากนี้ยังพบวานิสิตมีการรับรูที่ หลากหลายในการเรียนออนไลน ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเด็นหลักคือประโยชนและความกังวล สําหรับ ประเด็นของประโยชนแบงยอยออกเปนการเรียนรูดวยตนเอง สิ่งที่อํานวยความสะดวกในการเรียน และ การใหผลปอนกลับโดยทันที สําหรับความกังวล ไดแบงประเด็นยอยออกเปนขอจํากัดในการเขาถึงขอมูล และความยากลําบากในการอาน

Downloads

How to Cite

โนอินทร โ. (2016). ความวิตกกังวลในการอานภาษาอังกฤษและความวิตกกังวลในการเรียนภาษา โดยใชคอมพิวเตอรในการเรียนแบบผสมผสาน. Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 118–130. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55928

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)