การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • เวียน โพตะกาว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

การทำบทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, การส่งเสริมบทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Abstract

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากคำถามปลายเปิด ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำบทบาทการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่มตั้งแต่นอกสภา ในสภาจังหวัด ภายในจังหวัด และได้ทำบทบาทในการเป็นผู้มีส่วนในการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน จัดทำโครงการ เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณเข้าสู่การพิจารณาของสภาจังหวัด  มีการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน และทำบทบาทการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเพื่อสนองความต้องการของประชาชน  โดยเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เมื่อพบปัญหาการทำบทบาทในการพัฒนาในด้านงบประมาณ ด้านการประสานงาน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้านการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ และด้านปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน    

          ดังนั้นการส่งเสริมบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรต้องส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตน  มีความสามัคคี  ผู้เกี่ยวข้อง ควรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาจังหวัด  ควรศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา  มีการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ  มีการปรับปรุงเพิ่มระบบงบประมาณจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น และควรมีการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 

Downloads

How to Cite

โพตะกาว เ. (2016). การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 95–105. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55661

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)