การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)

Authors

  • เกวลิน ไชยสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Keywords:

คุณภาพการศึกษา, การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SME)

Abstract

การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) เป็นโครงการหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพซึ่งจากการศึกษาเอกสารต่างๆและการวิเคราะห์สังเคราะห์เชิงความคิด พบว่าการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (SME) จะมีคุณภาพเพียงใดประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่นั้นสามารถวัดและประเมินผลได้จากผลผลิต ของการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (SME) นั่นก็คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ทักษะการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการใช้ภาษาอังกฤษและนอกจากนี้จากการศึกษายังพบอีกว่า การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (SME) จะสำเร็จได้ต้องขึ้นกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  ด้านปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย  หลักสูตรการศึกษาสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน คุณภาพของนักเรียนและ ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาการวิจัยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทั้งนี้ข้อค้นพบที่ได้อาจนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (SME) ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป

Downloads

How to Cite

ไชยสวัสดิ์ เ. (2016). การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME). Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 32–39. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55618

Issue

Section

บทความวิชาการ