ไกชนพระนเรศวรขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจําปพุทธศักราช 2557

Authors

  • นิสิต ตั้งตระการพงษ

Keywords:

ไกชนพระนเรศวร, มรดก, วัฒนธรรม

Abstract

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว ไดชนไกชนะไกของพระมหาอุปราชา ที่
กรุงหงสาวดี ประเทศพมา เมื่อพ.ศ. 2124 ไกที่ทรงนําไปครั้งนั้นตอมาเรียกกันวา ไกพระนเรศวร เปนไก
สายพันธุจากบานหัวแท (บานกราง) พิษณุโลก ปจจุบันคนไทยทั่วไปใหสมญาไกพันธุนี้วา “ไกเหลืองหาง
ขาว ไกเจาเลี้ยง” ลักษณะพิเศษของสวนตาง ๆ ประจําสายพันธุนี้ เพศผู ดูจากสวนหัว คอ สรอย ปก
หาง ลําตัว ขา เทา ขน ทายืน ท าเดิน ทาขัน สวนไกชนพระนเรศวรเพศเมีย ดูจากสวนหัว คอ ลําตัว
หาง ขา เทา ปก ขน ทายืนและเดิน โดยรวมแลวไกพระนเรศวร เปนไกสกุลสูง เกง มีลักษณะสวยงาม
ขันเสียงใหญ เดินสงาดุจดังพญาราชสีห เปนที่นาเกรงขามแกมวลเหลาไกทั่วไป ชมรมอนุรักษและพัฒนา
ไก ชนพระนเรศวร หลายชมรมไดอนุรักษ คัดพันธุ และพัฒนาสายพันธุ จนเปนไก เอกลักษณประจํา
จังหวัดพิษณุโลก เปนสมบัติของชาติ และเปนไกพื้นเมืองสายพันธุหนึ่งใน 12 สายพันธุ ของประเทศไทย

Downloads

How to Cite

ตั้งตระการพงษ น. (2016). ไกชนพระนเรศวรขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจําปพุทธศักราช 2557. Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 10–19. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55592

Issue

Section

บทความวิชาการ