หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การพัฒนาสูความยั่งยืน

Authors

  • อานนท์ บุณยะรัตเวช ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา มูลนิธิพัฒนายั่งยืน

Keywords:

เศรษฐกิจพอเพียง, สิ่งแวดลอม, ทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาอยางยั่งยืน

Abstract

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งภายในประเทศ และ
ระดับนานาชาติเปนหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหกับพสกนิกรปวงชน
ชาวไทย เพื่อนําไปใชประพฤติ ปฏิบัติ ที่ นําไปสูการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศอยางยั่งยืน
บทความนี้ เสนอภาพของวิถีชีวิตมนุษยในหลากมิติ ตั้งแตมิติดานทรัพยากร การสรางผลผลิต และการ
บริโภค เพื่อใหเห็นปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในระดับปจเจกบุคคลและในระดับองครวม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินวิถีชีวิตของมนุษยเราที่ปฏิบัติไดทั้ง
โดยบุคคลหรือโดยสังคมที่สงผลลัพธ ทําใหทรัพยากรธรรมชาติคงสภาพไดดี เกิดสมดุลในการพัฒนาการ
สรางผลผลิตที่สอดคลองกับความจําเปนในการดํารงชีวิตและการบริโภคของมนุษย การเกิดความสมดุล
ในปจจัยเหลานี้ ทําใหเกิดความสุข ความสงบ และความยั่งยืนในมนุษย ประเทศชาติ และ ความสมบูรณ
ทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของโลก

Downloads

How to Cite

บุณยะรัตเวช อ. (2016). หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การพัฒนาสูความยั่งยืน. Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 1–9. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55590

Issue

Section

บทความวิชาการ