ระบบสารสนเทศคุณภาพเพื่อบริหารการเรียนการสอนดวยวิธีการซิกซซิกมาในระดับมหาวิทยาลัย

Authors

  • กฤติกา สังขวดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
  • วีระชัย คอนจอหอ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี
  • ปญญา ทองนิล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี
  • รุจโรจน แกวอุไร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

Keywords:

ProQT Model, วิธีการซิกส์ซิกม่า, Six Sigma

Abstract

ระบบสารสนเทศคุณภาพเพื่อบริหารการเรียนการสอนดวยวิธีการซิกซซิกมาในระดับมหาวิทยาลัย

Author Biographies

กฤติกา สังขวดี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

วีระชัย คอนจอหอ, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี

ปญญา ทองนิล, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี

รุจโรจน แกวอุไร, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

Downloads

Published

2014-07-26

How to Cite

สังขวดี ก., คอนจอหอ ว., ทองนิล ป., & แกวอุไร ร. (2014). ระบบสารสนเทศคุณภาพเพื่อบริหารการเรียนการสอนดวยวิธีการซิกซซิกมาในระดับมหาวิทยาลัย. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 138–148. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20049

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)