รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Authors

  • สุวารีย วงศวัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
  • อนุ เจริญวงศระยับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
  • วนาวัลย ดาตี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Keywords:

ภาพลักษณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อ

Abstract

รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Author Biographies

สุวารีย วงศวัฒนา, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

อนุ เจริญวงศระยับ, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

วนาวัลย ดาตี้, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Downloads

How to Cite

วงศวัฒนา ส., เจริญวงศระยับ อ., & ดาตี้ ว. (2014). รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 121–137. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20048

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)