การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน

Authors

  • ศิริสุภา เอมหยวก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
  • พัชราวลัย มีทรัพย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
  • ศุภลักษณ วิริยะสุมน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Keywords:

สมรรถนะครูบรรณารักษ์, การเสริมสร้างสมรรถนะ, librarian competency, competency enhancing

Abstract

การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน

Author Biographies

ศิริสุภา เอมหยวก, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

พัชราวลัย มีทรัพย, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

ศุภลักษณ วิริยะสุมน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Downloads

How to Cite

เอมหยวก ศ., มีทรัพย พ., & วิริยะสุมน ศ. (2014). การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 110–120. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20047

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)