การใชเถาแกลบเปนสวนผสมเนื้อดินปนคอรเดียไรตสําหรับผลิตแผนรองเผา

Authors

  • สนิท ปนสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Keywords:

แผ่นรองเผา, คอร์เดียไรต์, เถ้าแกลบ, เซรามิก, shelf, cordierite, husk ash, ceramics

Abstract

การใชเถาแกลบเปนสวนผสมเนื้อดินปนคอรเดียไรตสําหรับผลิตแผนรองเผา

Author Biography

สนิท ปนสกุล, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Downloads

How to Cite

ปนสกุล ส. (2014). การใชเถาแกลบเปนสวนผสมเนื้อดินปนคอรเดียไรตสําหรับผลิตแผนรองเผา. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 98–109. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20045

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)