คุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์หน้าดินในอ่างเก็บน้ำที่วิทยาเขตสะลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Authors

  • พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • ทัตพร คุณประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

Keywords:

คุณภาพน้ำ, ระดับสารอาหาร, ความหลากหลาย, physical water quality, trophic status, diversity of phytoplankton and benthos

Abstract

คุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์หน้าดินในอ่างเก็บน้ำที่วิทยาเขตสะลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Author Biographies

พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

ทัตพร คุณประดิษฐ์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

Downloads

How to Cite

ลีฬหเกรียงไกร พ., & คุณประดิษฐ์ ท. (2014). คุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์หน้าดินในอ่างเก็บน้ำที่วิทยาเขตสะลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 87–97. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20043

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)