โอกาสความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพในประเทศไทย

Authors

  • พัชนีย์ ยะสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพ
  • มาลินี ศรีอริยนัน วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

Keywords:

พลังงานชีวภาพ, ไบโอดีเซล, มวลชีวภาพลิกโนเซลลูโลส, กรดไขมัน, alternative energy, biodiesel, lignocelluloses biomass, fatty acid

Abstract

โอกาสความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพในประเทศไทย

Author Biographies

พัชนีย์ ยะสุรินทร์, คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพ

มาลินี ศรีอริยนัน, วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

Downloads

How to Cite

ยะสุรินทร์ พ., & ศรีอริยนัน ม. (2014). โอกาสความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพในประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 32–44. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20038

Issue

Section

บทความวิชาการ