การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Authors

  • ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
  • ดิเรก ธีระภูธร

Keywords:

บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ, การกำกับตนเองในการเรียน, ทักษะการเขียน, webquest, self-regulated learning, writing skills,

Abstract

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Author Biographies

ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล

ศึกษาศาสตร์

ดิเรก ธีระภูธร

ศึกษาศาสตร์

How to Cite

วรวิทย์รัตนกุล ป., & ธีระภูธร ด. (2014). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. Life Sciences and Environment Journal, 14(2), 65–79. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17426

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)