การพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างสื่อสำหรับสังคมสมานฉันท์

Authors

  • คุณอานันท์ นิรมล
  • กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
  • ชัชวาล ชุมรักษา
  • นุชนาฏ ใจดำรง

Keywords:

การพัฒนาเครือข่าย, แกนนำเยาวชน, สื่อสังคมสมานฉันท์, network development, young leader, social reconciliation,

Abstract

การพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างสื่อสำหรับสังคมสมานฉันท์

Author Biographies

คุณอานันท์ นิรมล

ศึกษาศาสตร์

กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์

ศึกษาศาสตร์

ชัชวาล ชุมรักษา

ศึกษาศาสตร์

นุชนาฏ ใจดำรง

ศึกษาศาสตร์

How to Cite

นิรมล ค., โตพิทักษ์ ก., ชุมรักษา ช., & ใจดำรง น. (2014). การพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างสื่อสำหรับสังคมสมานฉันท์. Life Sciences and Environment Journal, 14(2), 53–64. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17425

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)