ผลกระทบของไฟป่าต่อความหลากหลายของสาหร่ายบริเวณป่าพรุควนเคร็ง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Authors

  • มัณฑกา วีระพงศ์
  • โสภนา วงศ์ทอง

Keywords:

สาหร่าย, ดัชนีความหลากชนิด, พรุควนเคร็ง, algae, diversity index, forest fire, kuankreng peat lands,

Abstract

ผลกระทบของไฟป่าต่อความหลากหลายของสาหร่ายบริเวณป่าพรุควนเคร็ง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

How to Cite

วีระพงศ์ ม., & วงศ์ทอง โ. (2014). ผลกระทบของไฟป่าต่อความหลากหลายของสาหร่ายบริเวณป่าพรุควนเคร็ง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. Life Sciences and Environment Journal, 14(2), 23–33. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17419

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)