การทดลองแบบไมโครสเกลในปฏิบัติการเคมี

Authors

  • พิทักษ์ อยู่มี โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม (ศึกษาต่อปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Abstract

-

Downloads

How to Cite

อยู่มี พ. (2014). การทดลองแบบไมโครสเกลในปฏิบัติการเคมี. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 98–101. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17400

Issue

Section

บทความวิชาการ