ทำไมเราจึงต้องเรียน-รู้และวิจัยวิทยาศาสตร์

Authors

  • สุทัศน์ ยกส้าน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ยกส้าน ส. (2014). ทำไมเราจึงต้องเรียน-รู้และวิจัยวิทยาศาสตร์. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 10–13. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17388

Issue

Section

บทความวิชาการ