การศึกษาขนิดของสับสเตรตและสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสงของสารสกัดสีแดงของ Monascus purpureus TISTR 3090

Authors

  • นฤมล เถื่อนกูล อาจารย์ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

เถื่อนกูล น. (2014). การศึกษาขนิดของสับสเตรตและสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสงของสารสกัดสีแดงของ Monascus purpureus TISTR 3090. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 79–96. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17377

Issue

Section

บทความวิชาการ