การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

Authors

  • อุไรวรรณ วิจารณกุล รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

วิจารณกุล อ. (2014). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 67–76. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17375

Issue

Section

บทความวิชาการ