การศึกษาวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคูเมืองพระร่วง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

เลิศสุวรรณไพศาล ป. (2014). การศึกษาวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคูเมืองพระร่วง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 125–132. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17368

Issue

Section

บทความวิชาการ