เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต : นาโนเทคโนโลยี

Authors

  • พิทักษ์ อยู่มี อาจารย์ ดร. สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

อยู่มี พ. (2014). เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต : นาโนเทคโนโลยี. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 27–32. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17366

Issue

Section

บทความวิชาการ