แนวคิดทางการพัฒนางานวิจัย

Authors

  • นงคราญ กาญจนประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

Abstract

-

Downloads

How to Cite

กาญจนประเสริฐ น. (2014). แนวคิดทางการพัฒนางานวิจัย. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 111–116. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17365

Issue

Section

บทความวิชาการ