สร้างสุขภาพตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติ

Authors

  • รัชนีภรณ์ ภู่กร รองศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ภู่กร ร. (2014). สร้างสุขภาพตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติ. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 19–22. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17358

Issue

Section

บทความวิชาการ