การสอนวิทยาศาสตร์แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือ เน้นการเรียนรู้แบบ Lab Approach หรือ Experimental Approach

Authors

  • ประวิตร ชูศิลป์ รองศาสตราจารย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ชูศิลป์ ป. (2014). การสอนวิทยาศาสตร์แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือ เน้นการเรียนรู้แบบ Lab Approach หรือ Experimental Approach. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 7–18. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17357

Issue

Section

บทความวิชาการ