การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน

Authors

  • นงคราญ กาญจนประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

กาญจนประเสริฐ น. (2014). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 1–6. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17356

Issue

Section

บทความวิชาการ