ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • นงคราญ กาญจนประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม

Abstract

-

How to Cite

กาญจนประเสริฐ น. (2014). ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 65–74. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17354

Issue

Section

บทความวิชาการ