การจัดการกับสารเคมีที่ใช้แล้ว

Authors

  • ด้วง พุธศุกร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

-

How to Cite

พุธศุกร์ ด. (2014). การจัดการกับสารเคมีที่ใช้แล้ว. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 31–40. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17349

Issue

Section

บทความวิชาการ