เจตคติทางวิทยาศาสตร์กับจุดมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์

Authors

  • ประวิตร ชูศิลป์ อธิการบดี สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ชูศิลป์ ป. (2014). เจตคติทางวิทยาศาสตร์กับจุดมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 13–18. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17345

Issue

Section

บทความวิชาการ