ลำดับเหตุการณ์ความก้าวหน้าในการค้นพบจีโนมในช่วง 2000 ปี

Authors

  • อุไรวรรณ วิจารณกุล โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม

Abstract

-

How to Cite

วิจารณกุล อ. (2014). ลำดับเหตุการณ์ความก้าวหน้าในการค้นพบจีโนมในช่วง 2000 ปี. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 1–4. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17342

Issue

Section

บทความวิชาการ