หนึ่งประสบการณ์...กว่าจะเป็นนักเรียนนอก

Authors

  • อนงค์ ศรีโสภา อาจารย์อนงค์ ศรีโสภา กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • วรพรรณ พรมศิลา อาจารย์วรพรรณ พรมศิลา กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ศรีโสภา อ., & พรมศิลา ว. (2014). หนึ่งประสบการณ์.กว่าจะเป็นนักเรียนนอก. Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 96–99. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17180

Issue

Section

บทความวิชาการ