สีสันในอาหาร (Food Colour Agents)

Authors

  • สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

How to Cite

พริกบุญจันทร์ ส. (2014). สีสันในอาหาร (Food Colour Agents). Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 91–95. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17179

Issue

Section

บทความวิชาการ