การสื่อสารวิทยาศาสตร ์

Authors

  • สุขสมาน สังโยคะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

How to Cite

สังโยคะ ส. (2014). การสื่อสารวิทยาศาสตร ์. Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 83–79. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17178

Issue

Section

บทความวิชาการ