การวิจัยเกี่ยวกับ Stem Cells

Authors

  • อุไรวรรณ วิจารณกุล รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

วิจารณกุล อ. (2014). การวิจัยเกี่ยวกับ Stem Cells. Life Sciences and Environment Journal, 5(1-2), 1–4. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17165

Issue

Section

บทความวิชาการ