ปลายข้าวกับจุลินทรีย์ เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร

Authors

  • นฤมล เถื่อนกูล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

เถื่อนกูล น. (2014). ปลายข้าวกับจุลินทรีย์ เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 42–45. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17155

Issue

Section

บทความวิชาการ