การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการ ยับยัั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารและการประยุกต์ใช้

Authors

  • วันเพ็ญ เพ็ชรจันทร์
  • ธีรพร กงบังเกิด

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพืช ได้แก่ ชะมวง ชะพลู ชุมเห็ดเทศ มะกรูด พลู หว้า และฝรั่ง โดยใช้น้ำในการสกัดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค 4 ชนิดได้แก่ Staphylococcusaureus, Bacillus cereus, Salmonella typhimurium และ Escherichia coli เมื่อทดสอบด้วยวิธี paper discdiffusion พบว่าสารสกัดจากใบชะมวงมีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทั้ง 4 ชนิดได้จากการหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อ (MIC) ของสารสกัดจากใบชะมวงที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียในหลอดทดลองที่มีปริมาณเชื้อประมาณ 4 log CFU/mL พบว่ามีค่าเท่ากับ 15 % (v/v) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการฆ่าเชื้อ (MBC) มีค่าเท่ากับ 20 % (v/v) การประยุกต์ใช้สารสกัดใบชะมวงโดยนำมาจุ่มแคนลูปตัดแต่งที่มีแบคทีเรียก่อโรคประมาณ 3 – 4 log CFU/g พบว่าสามารถลดปริมาณเชื้อ S. aureus , S. typhimurium ,B. cereus และ E. coli ได้ 17.99, 53.99 , 24.32 และ 72.54% จากเชื้อเริ่มต้นเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 4 วันที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส

คำสำคัญ สารสกัดจากใบพืช แคนตาลูปตัดแต่ง การยับยั้งแบคทีเรีย

 

Abstract

The antibacterial activity of crude water extract from the leaves of Garcinia cowa, Roxb, Pipersarmentosum Roxb, Cassia alata Linn, Citrus hystrix DC, Piper betle Linn, Syzygium cumini L. Skeels andPsidium guajava Linn. on Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella typhimurium andEscherichia coli were investigated. Garcinia leaf extract provided the highest efficiency to inhibit allbacteria studied with the minimal inhibition concentration (MIC) of 15% (v/v) and the minimal bactericidal concentration (MBC) of 20% (v/v) when the initial load of about 4 log CFU/mL was used. When theGarcinia leaf extract was applied in inoculated fresh cut cantaloupe cubes containing 3 - 4 log CFU/g of S.aureus, B. cereus, S. typhimurium and E. coli , they were reduced 17.99, 53.99, 24.32 and 72.54% from theinitial amount when kept the product for 4 days at 4 ± 2 oC.

Keywords plant leaf extract, fresh cut cantaloupe, antibacterial activity

Downloads

How to Cite

เพ็ชรจันทร์ ว., & กงบังเกิด ธ. (2014). การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการ ยับยัั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารและการประยุกต์ใช้. Life Sciences and Environment Journal, 9(1-2), 26–36. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17149

Issue

Section

บทความวิชาการ