การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของซัลโฟนาไมด์ด้วย ระบบ FIA/HPLC ควบคู่กับการตรวจวัดทางแอม เพอร์โรเมทริกโดยใช้ขั้วไฟฟ้าไดมอนด์เจือโบรอน

Authors

  • อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
  • สุชาดา จูอนุวัฒนกุล
  • ยาซึกิ อินากา
  • เกตุ กรุดพันธ์
  • โชจิ โมโตมิซึ
  • อรวรรณ ชัลภากุล

Keywords:

ซัลโฟนาไมด์, ขั้วไฟฟ้าเพชรเจือโบรอน, ไซคลิกโวแทมเมทรี, ระบบโฟลอินเจกชัน HPLC, การ ตรวจวัดแอมเพอร์โรเมทริก, Sulfonamides, Boron-doped diamond thin film electrode, Cyclic voltammetry, Flow injection system, HPLC, Amperometric detection

Abstract

บทคัดย่อ

การตรวจวัดซัลโฟนาไมด์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรีบนขั้วไฟฟ้าไดมอนด์เจือ โบรอน (boron doped diamond; BDD) เปรียบเทียบกับขั้วไฟฟ้าแกลสสิคาร์บอน (glassy carbon; GC) พบว่า ขั้วไฟฟ้า BDD ในระบบโฟลว์อินเจคชัน (FI) ควบคู่กับการตรวจวัดแอมเพอร์โรเมทริกได้แสดงศักย์ไฟฟ้าที่ เหมาะสมจากไฮโดรไดนามิกโวลแทมโมแกรมเป็น 1100 mV เทียบกับซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ และ ศักย์ไฟฟ้านี้จะนำไปใช้ในระบบไฮเพอฟอร์แมนลิควิดโครมาโทกราฟฟี (HPLC) ร่วมกับแอมเพอร์โรเมทริก ผลของช่วงความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงและขีดจำกัดในการตรวจวัดได้รับผลการทดลองเป็นอย่างดี วิธีการนี้ ใช้สำหรับการตรวจวัดซัลโฟนาไมด์ในตัวอย่างไข่ สารละลายมาตรฐานที่ 5 10 และ15 ppm ได้เติมในตัวอย่าง ไข่จริงพบว่าได้รับเปอร์เซนต์การกลับคืนอยู่ระหว่าง 90.0 ถึง 107.7

คำสำคัญ: ซัลโฟนาไมด์; ขั้วไฟฟ้าเพชรเจือโบรอน; ไซคลิกโวแทมเมทรี; ระบบโฟลอินเจกชัน HPLC; การ ตรวจวัดแอมเพอร์โรเมทริก

 

ABSTRACT

Sulfonamides (SAs) were electrochemically investigated using cyclic voltammetry at a boron-doped diamond (BDD) electrode. Comparison experiments were carried out using a glassy carbon electrode. The BDD electrode provided well-resolved oxidation, irreversible cyclic voltammograms and higher current signals when compared to the glassy carbon electrode. Results obtained from using the BDD electrode in a flow injection system coupled with amperometric detection were illustrated. The optimum potential from a hydrodynamic voltammogram was found to be 1100 mV versus Ag/AgCl, which was chosen for the HPLCamperometric system. Excellent results of linear range and detection limit were obtained. This method was also used for determination of sulfonamides in egg samples. The standard solutions of 5, 10, and 15 ppm were spiked in a real sample, and percentage of recoveries was found to be between 90.0 and 107.7.

Keywords: Sulfonamides; Boron-doped diamond thin film electrode; Cyclic voltammetry; Flow injection system; HPLC; Amperometric detection

Downloads

How to Cite

ปรีชาวรพันธ์ อ., จูอนุวัฒนกุล ส., อินากา ย., กรุดพันธ์ เ., โมโตมิซึ โ., & ชัลภากุล อ. (2014). การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของซัลโฟนาไมด์ด้วย ระบบ FIA/HPLC ควบคู่กับการตรวจวัดทางแอม เพอร์โรเมทริกโดยใช้ขั้วไฟฟ้าไดมอนด์เจือโบรอน. Life Sciences and Environment Journal, 9(1-2), 16–25. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17146

Issue

Section

บทความวิชาการ