สิ่งแวดล้อมต้องเป็นหนึ่งเดียวมั้ย……..

Authors

  • รุ้งเพชร แข็งแรง ดร.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

แข็งแรง ร. (2014). สิ่งแวดล้อมต้องเป็นหนึ่งเดียวมั้ย……. Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), 77–89. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17132

Issue

Section

บทความวิชาการ