การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริงโดยการตั้งหาร

Authors

  • รัตนพร บ่อคำ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

How to Cite

บ่อคำ ร. (2014). การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริงโดยการตั้งหาร. Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 74–78. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17131

Issue

Section

บทความวิชาการ