ผู้สูงอายุไทยกับการดูแลหรือทอดทิ้ง

Authors

  • รัชนีภรณ์ ภู่กร รองศาสตราจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ภู่กร ร. (2014). ผู้สูงอายุไทยกับการดูแลหรือทอดทิ้ง. Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), 64–67. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17127

Issue

Section

บทความวิชาการ