นาโนศึกษากรณีสารแม่เหล็กเฟร์โรในสภาพของไหล

Authors

  • พิทักษ์ อยู่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

อยู่มี พ. (2014). นาโนศึกษากรณีสารแม่เหล็กเฟร์โรในสภาพของไหล. Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), 60–63. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17126

Issue

Section

บทความวิชาการ