เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

Authors

  • นริษรา ด่อนแผ้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการช่างเทคนิคเคมี - สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ด่อนแผ้ว น. (2014). เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 47–52. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17124

Issue

Section

บทความวิชาการ