โลกใบนี้จะมีน้ำมันใช้อีกนานเท่าใด?

Authors

  • นพวรรณ ศรีรัตนประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ศรีรัตนประสิทธิ์ น. (2014). โลกใบนี้จะมีน้ำมันใช้อีกนานเท่าใด?. Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), 57–59. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17123

Issue

Section

บทความวิชาการ