ปัญหาชวนคิด

Authors

  • รัตนพร บ่อคำ รองศาสตราจารย์สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

บ่อคำ ร. (2014). ปัญหาชวนคิด. Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), 49–53. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17120

Issue

Section

บทความวิชาการ