อันตรายจากสารเคมี (Chemical Hazard)

Authors

  • ประวิตร ชูศิลป์ รองศาสตราจารย์สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ชูศิลป์ ป. (2014). อันตรายจากสารเคมี (Chemical Hazard). Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), 44–48. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17119

Issue

Section

บทความวิชาการ