การพัฒนาหลักสูตรนาโนเทคโนโลยีให้เกิดความยั่งยืน

Authors

  • พิทักษ์ อยู่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

How to Cite

อยู่มี พ. (2014). การพัฒนาหลักสูตรนาโนเทคโนโลยีให้เกิดความยั่งยืน. Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 35–40. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17118

Issue

Section

บทความวิชาการ